وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
43,000 تومان
43,000 تومان
43,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
42,000 تومان
42,000 تومان
42,000 تومان
(ناموجود)
  0%
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
42,880 تومان
42,880 تومان
42,880 تومان
(ناموجود)
  0%
گل ماهیچه گوساله  - پویا پروتئین
گل ماهیچه گوساله - پویا پروتئین
47,140 تومان
47,140 تومان
47,140 تومان
(ناموجود)
  0%
راسته گوساله - پویا پروتئین
راسته گوساله - پویا پروتئین
51,500 تومان
51,500 تومان
51,500 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
33,410 تومان
33,410 تومان
33,410 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
34,650 تومان
34,650 تومان
34,650 تومان
(ناموجود)
  0%
پاچینی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
پاچینی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
13,140 تومان
13,140 تومان
13,140 تومان
(ناموجود)
  0%
ران گوساله 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
ران گوساله 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
47,650 تومان
47,650 تومان
47,650 تومان
(ناموجود)
  0%
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
21,800 تومان
21,800 تومان
21,800 تومان
(ناموجود)
  0%
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
24,000 تومان
24,000 تومان
24,000 تومان
(ناموجود)
  0%
فیله مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
فیله مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
19,170 تومان
19,170 تومان
19,170 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
17,530 تومان
17,530 تومان
17,530 تومان
(ناموجود)
  0%
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
16,470 تومان
16,470 تومان
16,470 تومان
(ناموجود)
  0%
بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
9,040 تومان
9,040 تومان
9,040 تومان
(ناموجود)
  0%
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
25,520 تومان
25,520 تومان
25,520 تومان
(ناموجود)
  0%
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
25,330 تومان
25,330 تومان
25,330 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی - پویا پروتئین
21,210 تومان
21,210 تومان
21,210 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه چینی 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه چینی 900 گرمی - پویا پروتئین
16,990 تومان
16,990 تومان
16,990 تومان
(ناموجود)
  0%
شنیتسل با آرد 900 گرمی - پویا پروتئین
شنیتسل با آرد 900 گرمی - پویا پروتئین
16,470 تومان
16,470 تومان
16,470 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
فیله هوکی 700 گرمی - مه پروتئین
فیله هوکی 700 گرمی - مه پروتئین
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
(ناموجود)
  5%
فیله شوریده جنوب 700 گرمی - مه پروتئین
فیله شوریده جنوب 700 گرمی - مه پروتئین
35,000 تومان
35,000 تومان
33,250 تومان
(ناموجود)